کلیدهای اتوماتیک کامپکت


کلیدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت در تیپ‌های مختلف YM ،LM و YS ارائه می‌گردد. این کلیدهای رنج وسیعی از آمپراژها را شامل شده و با توجه به قدرت قطعهای مختلف و امکانات متنوعی که در اختیار مصرف کنندگان می‌گذارد،قابل استفاده در صنایع مختلف می‌باشند. این کلیدها در انواع مکانیزم عملکرد غیر قابل تنظیم، قابل تنظیم و الکترونیکی با حفاظت‌های اضافه بار، اتصال کوتاه و جریان نشتی زمین ارائه می‌گردد.

4

کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم سری LM

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 16 تا 800 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 25 ، 36 ، 50 ، 65 ، 85
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

دانلود کاتالوگ
3

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم سری LM

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 16 تا 800 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 36 ، 50 ، 65 ، 85
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

دانلود کاتالوگ
18

کلید اتوماتیک الکترونیکی سری LM

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 16 تا 1250 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 36 ، 65 ، 85
• حفاظتهای اضافه بار، اتصال کوتاه و اتصال زمین

دانلود کاتالوگ
23

کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم سری YM

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 15 تا 800 آمپر
• تعداد پل: 2 ، 3 و 4
• قدرت قطع: 18، 26، 37، 50، 65
• حفاظتهای اضافه بار ، اتصال کوتاه

دانلود کاتالوگ
24

کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم سری YS

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 16 تا 250 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 50 ، 85 ، 150
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

دانلود کاتالوگ
22

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم سری YS

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 16 تا 800 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 50 ، 65، 85 ، 150
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه

دانلود کاتالوگ
18

کلیدهای اتوماتیک الکترونیکی YS

• مطابق با استاندارد IEC/EN60947-2
• جریان نامی: 40 تا 1600 آمپر
• تعداد پل: 3 و 4
• قدرت قطع: 50 ، 65، 70، 85 ، 150
• حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه و حفاظت زمین

دانلود کاتالوگ